تأثيرارزش ويژه برند شرکت های خدماتي مواد غذايي بر ادراك مصرف كننده از ارزش مواد غذايي، ریسک فيزيكي و ترجيح برند » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 16 اسفند 1394

تأثيرارزش ويژه برند شرکت های خدماتي مواد غذايي بر ادراك مصرف كننده از ارزش مواد غذايي، ریسک فيزيكي و ترجيح برند

نويسنده:
ادوارداس.تي.وانگ
مترجمين:
هرمز مهراني
دكتري تخصصي مديريت بازرگاني(بازاريابي)،استاددانشگاه و مشاور بازاريابي
mehrani63@gmail.com
منصوره صادقي
عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 
چكيده TMBA
هدف- با این که ارزش محصولات غذائی و امنیت غذا از نگرانی های عمده مصرف کنندگان است ،اما شواهد تجربی اندکی در مورد چگونگی ایجاد ارزش محصولات غذائی و  کاهش ریسک آن در نتیجه ارزش ویژه برند وجود دارد.هدف اين مقاله بررسي اين مطلب است كه آيا ارزش ويژه برند شرکت های خدماتی مواد غذايي(به عنوان مثال آگاهي از برند و تصوير ذهنی برند)مي تواند بر ادراك مصرف كننده از ارزش مواد غذايي ،ریسک فيزيكي موادغذايي و ترجيح برند تاثيرگذارباشد يا خير.
روش شناسی تحقیق- داده هاي اين پژوهش از بين مشتريان رستوران های عرضه کننده استيك و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس(386n = )جمع آوري شد.براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل معادلات ساختاري استفاده شد.
يافته ها- نتايج نشان مي دهد كه آگاهي از برند و تصوير ذهنی برند اثرات متفاوتی بر ادراك مشتري از ارزش و ریسک موادغذايي دارد. آگاهي از برند اثر مثبت بر ادراك مشتري از ارزش موادغذايي دارد ولي اثري بر روي ریسک فيزيكي ادراك شده ندارد.درمقابل،تصوير ذهنی برند اثر منفي بر ریسک فيزيكي ادراك شده داشته و اثر مثبتی بر روي ترجيح برند مي گذارداما بر ميزان ارزش ادراك شده محصولات غذايي اضافه نمی کند.
نوآوری وارزش- این تحقیق برای اولین بار مسائل فوق را مورد بررسی قرار می دهد که برای درک نقش ارزش ویژه برندهای خدماتی در کاهش ریسک ،ادراک ارزش و ترجیح برندهای مواد غذائی ضروری هستند.
واژگان كليدي: ترجيح برند،ارزش ادراک شده موادغذايي ،ریسک فيزيكي،ارزش ويژه ي برند خدماتی.
نوع مقاله: علمی- پژوهشي

 

 

مقدمه
امنيت مواد غذايي يكي از ويژگي هاي محصولات غذايي است كه ارزيابي آن براي مشتري قبل از خريد محصول و يا حتي پس از استفاده از محصول خريداري شده هم مشكل مي باشد]1[.در سال هاي اخير،مسائل مربوط به امنيت غذايي تاثير منفي بر بازارهاي موادغذايي داشته است]2[.مواردي كه توسط مشتريان به عنوان مشكلات مربوط به امنيت موادغذايي از آن ياد مي كنند عبارتند از:بقاياي مواد افزودني،هورمون در مواد گوشتي،آفتكش هاي مورد استفاده در توليدات كشاورزي و ساير افزودني هاي مواد خوراكي مانند نگهدارنده و رنگ هاي مصنوعي.جدا از موارد ذكر شده ،بحران هاي غذايي  توسط بيماري هائي همچون جنون گاوي و آنفلوانزاي مرغي نيز تاثير شگرفي بر ديدگاه مصرف كنندگان داشته است.بنابراين،امنيت مواد غذايي يكي از نگراني هاي اصلي مصرف كنندگان مي باشد.

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم [370.57 کيلوبايت]

در صورت عدم امکان دانلود کلیک راست کرده و Save Target As  را انتخاب کنید.