هنر برندینگ ملی/ارزش برندینگ ملی و نقش دولت و بخش هنر و فرهنگ » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 9 فروردین 1395

هنر برندینگ ملی/ارزش برندینگ ملی و نقش دولت و بخش هنر و فرهنگ

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
برندینگ ملی اشاره به کاربرد "تکنیکهای ارتباطات بازاریابی به منظور ترویج یک تصویر ملی" دارد. مطالبی که در این باره نوشته شده اند، بخش هنر و فرهنگ را بعنوان روشی موثر در بهبود بخشیدن به یک تصویر ملی دریافته اند. این مقاله ارتباط میان بخش هنر و فرهنگ و ارزش برند را بررسی می کند، و نقش دولت در این ارتباط را در بیش از 50 کشور ارزیابی می نماید. ما دریافته ایم که از آنجاییکه هم بخش هنر و فرهنگ و هم وزارت فرهنگ با ارزش برند یک کشور همبستگی دارند، وجود یک وزارتخانه اختصاصی اثرات بخش هنر و فرهنگ را بر روی ارزش برند کاهش می دهد.

واژگان کلیدی: برندینگ ملی، شهرت ملی، قدرت نرم، سیاست فرهنگی، بخش خلاقیت، بخش هنر، وزارتخانه هنر و فرهنگ.


مقدمه
از میان تحقیقات صورت گرفته بر روی ارزش ذاتی و ابزاری هنر و فرهنگ، بعضی از آنها نشان می دهند که نقش یک ایالت در بخش هنر و فرهنگ، خود ممکن است با تصویرسازی، ساختار ملی، یا شکل گیری ایدئولوژیکی یک کشور هم بخشی داشته باشد (Chong 2010; Grincheva 2010; Ratiu 2009). در سالهای اخیر، توجه فزاینده ای معطوف برند ملی گشته است، مفهومی که به کاربرد "برند تکنیکهای ارتباطات بازاریابی برای ترویج یک تصویر ملی" اشاره دارد (Fan 2006, p.6). رشد مفهوم برندینگ در سطح ملی، ریشه در مفاهیم اقتصادی و سیاسی دارد که در آن یک ایالت با استراتژیهای برندینگ مؤثر، ممکن است تصدیق بین المللی بیشتری را بدست آورد (van Ham 2001)، همچنین جنبه های اقتصادی و روابط بین المللی بهبود یابند (Fan 2006)...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم [1.13 مگابايت]