مطالعه تجربی پیشایندها و پیامدهای التزام برند » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 17 فروردین 1395

مطالعه تجربی پیشایندها و پیامدهای التزام برند

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از این مقاله، توسعه و آزمون تجربی مدلی از التزام برند است. بطور خاص، هدف ارزیابی کردن هم پیشایندها و هم پیامدهای التزام برند، از نقطه‌نظر مدیریت می‌باشد.
معیار قابلیت اطمینان و اعتبار التزام برند برقرار گردید. مدل SEM در شرایط انطباق شاخص سازش، خوب عمل نمود. نتایج نشان دادند که مزایای کارایی برند اصلی (پیامدها) از التزام برند وجود دارد. بعلاوه، و مهم برای مفاهیم عملی، نتایج نشان می‌دهند که منشأ برند یک پیشایند مهم برای التزام برند است.
مطالعه براساس رویکردهای مفهومی قبلی (اساساً مصرف‌کننده) برای التزام برند شکل گرفته است، اما با جلو رفتن بیشتر شواهد تجربی درخصوص طبیعت، پیشایندها و پیامدهای التزام برند فراهم نموده است و بعلاوه، نقطه‌نظر مدیریت را ارائه می‌کند تا نقطه‌نظرات مصرف‌کننده را. ضرورتاً، مطالعه چشم‌انداز جدیدی از عوامل را آشکار می‌سازد که مؤسسات را برای ارتباط دادن، درگیر کردن برندشان با مصرف‌کنندگان تشویق می‌کند. التزام برند یک مفهوم دوجانبه است، که هم نقطه‌نظر مصرف‌کننده و هم نقطه‌نظر مؤسسه را انعکاس می‌دهد.

 

واژگان کلیدی: برندینگ، منشأ برند، التزام برند، کارایی مالی، کارایی برند.

مقدمه
التزام برند یک مفهوم جدید در بازاریابی نیست، اگرچه اکثر مطالعاتی که آن را بررسی می‌نمایند بیشتر مفهومی هستند تا تجربی. تا اندازه‌ای، آن از افزایش توجه به نقش مشتری در فعالیتهای بازاریابی ظهور یافته است. مشتری همیشه نقش اصلی را از طریق مفهوم بازاریابی و خاستگاه بازاریابی بعنوان یک نیروی هدایت‌کننده، نداشته است...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم [424.17 کيلوبايت]