بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 15 اسفند 1395

بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده

نویسندگان:
علیرضا عقیقی
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
رامین رباط میلی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
robatmeili.r@arpc.ir

چکیده TMBA:
بسیاری از محققان و مدیران شرکتها به این نتیجه رسیده اند که با ارزشترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند است لذا بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر ترجیح برند توسط خریداران تأثیر دارند، آگاه باشند و بدانند که مصرف کنندگان برای خرید خود با توجه به نام و نشان تجاری خاص، چگونه تصمیم میگیرند. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها تحقیقی پیمایشی–توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اراک تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است که 191 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار smartPLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریسک گریزی مصرف کننده مهمترین عامل بر ترجیح برند  است که از طریق محصولات و اعتبار برند حاصل می شود.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، ترجیح برند، وفاداری به برند

مقدمه
ارتباطات بین مصرف کننده و برند شامل باورهای شناختی و ارتباط عاطفی با برند می شود که این امر در نهایت بر رفتار مصرف کننده نسبت به برند تأثیرگذار است. به عبارتی ارزش ویژه برند عموماً به تأثیرات متفاوتی که دانش برند  بر واکنش  مشتری نسبت به بازاریابی برند می گذارد اطلاق می گردد. مثلاً هنگامی گفته می شود یک برند دارای ارزش ویژه مشتری مدار مثبت است که مشتریان به آن نام و نشان تجاری به طور مطلوبتری واکنش نشان دهند.

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [890.21 کيلوبايت]