بررسی تأثیر عوامل مختلف وفاداری به برند در بازارهای خدماتی(مورد مطالعاتی: بانک تجارت) » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 20 آذر 1396

بررسی تأثیر عوامل مختلف وفاداری به برند در بازارهای خدماتی(مورد مطالعاتی: بانک تجارت)

نویسندگان :

دکتر فرشید مقدم استادیار بازرگانی

زهرا آزادی احمدآبادی

دانشگاه بین المللی قزوین

azadizahra25@yahoo.com

 

TMBA چکیده:

بانک¬ها با چالش¬های فراوانی روبه¬رو شده¬اند که مهمترین آنها، افزایش رقابت، تدوین برنامه و سیاست‌های مناسب برای افزایش تعداد مشتریان و جذب آنهاست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی يك مدل تركيبي مرتبط با تأثير عوامل مختلف بر وفاداري به برند در بازارهای خدماتی مانند بانک تجارت است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده¬ها توصیفی-پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری تصادفی بود و 384 مشتری پرسشنامه توزیع شده را تکمیل کردند. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و محتوایی سنجیده و روایی سازه¬ای مدل نیز بررسی شد که مقدار AVE بیشتر از 5/0 و آلفای کرونباخ بالاتر از7/0 بود. به منظور تحلیل فرضیات مدل و نیز آزمون روابط بین متغیرها از رویکرد مدل¬سازی معادلات ساختاری مبتنی ¬بر حداقل مربعات جزئی يا PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که شنیده¬ها بر شواهد برند تأثیر مثبت دارد. شنیده‌ها و ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد. شواهد برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت ندارد ولیکن بر نگرش آنها تأثیر مثبت دارد، شنیده¬ها بر نگرش مشتري تأثیر مثبت ندارد. رضایت مشتری بر نگرش آنها تأثیر مثبت دارد و نهايتاً نگرش مشتری بر وفاداری به برند نیز تأثیر مثبت دارد.

كلمات كليدي: شواهد برند، شنیده¬ها درباره برند، ارزش ویژه برند، رضایت مشتری، نگرش مشتری، وفاداری به برند.

 

1- 1 مقدمه 

در عصر حاضر صنعت بانکداری شاهد رشد رقابتی روزافزونی می¬باشد. این فشارهای رقابتی بیشتر به دلیل یکپارچگی گسترده و جهانی شدن بازارهای مالی و استفاده بیشتر از تجارت الکترونیک در ارائه خدمات و ایجاد محصولات جدید است.

همچنین با توجه به افزایش رقابت در بين بانكها و مؤسسات پولی و مالی و وجود سایر اشکال جذب منابع پولی، ايجاد مزيت رقابتي براي بقاي آنها لازم و ضروري می¬نماید.

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [488.92 کيلوبايت]