برند » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند

تاریخ درج مقاله : 22 اسفند 1394

نویسندگان:

جواد میرزایی

javadmirzaei64@yahoo.com

دکتر سید عماد حسینی

 

چکیده TMBA:

بازاریابی حسی یکی از تکنیکهای جدید بازاریابی می باشد که بر کاربرد حواس پنجگانه در تولید محصولات و ارائه خدمات، به منظور ایجاد تجربه ای لذت بخش برای مشتریان تمرکز دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجربه برند بر اعتماد و رضایتمندی مشتریان از برندهای ورزشی بود. این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی می باشد. از بین مشتریان برندهای آدیداس، نایک، ریبوک، پوما، مجید و دایی، 385 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه استاندارد بسته یوچارونکیت استفاده شد.

بنابراین به صاحبان برندهای ورزش پیشنهاد می شود که به منظور افزایش اعتماد و رضایت مشتریانشان از تکنیکهای تجربه برند استفاده کنند. بعضی از این تکنیکها مواردی مانند استفاده از رنگهای مناسب برای محصولات و تابلوهای تبلیغاتی، پخش موسیقی مناسب با محیط در فروشگاهها، اجازه لمس کردن محصولات توسط فروشندگان به مشتریان، افشانه کردن بوها مطبوع در محیط فروشگاهها و... را شامل می شود.

 

واژگان کلیدی: برند، اعتماد، فروشگاه، ورزش، محصولات


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 16 اسفند 1394

نويسنده:
ادوارداس.تي.وانگ
مترجمين:
هرمز مهراني
دكتري تخصصي مديريت بازرگاني(بازاريابي)،استاددانشگاه و مشاور بازاريابي
mehrani63@gmail.com
منصوره صادقي
عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 
چكيده TMBA
هدف- با این که ارزش محصولات غذائی و امنیت غذا از نگرانی های عمده مصرف کنندگان است ،اما شواهد تجربی اندکی در مورد چگونگی ایجاد ارزش محصولات غذائی و  کاهش ریسک آن در نتیجه ارزش ویژه برند وجود دارد.هدف اين مقاله بررسي اين مطلب است كه آيا ارزش ويژه برند شرکت های خدماتی مواد غذايي(به عنوان مثال آگاهي از برند و تصوير ذهنی برند)مي تواند بر ادراك مصرف كننده از ارزش مواد غذايي ،ریسک فيزيكي موادغذايي و ترجيح برند تاثيرگذارباشد يا خير.
روش شناسی تحقیق- داده هاي اين پژوهش از بين مشتريان رستوران های عرضه کننده استيك و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس(386n = )جمع آوري شد.براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل معادلات ساختاري استفاده شد.
يافته ها- نتايج نشان مي دهد كه آگاهي از برند و تصوير ذهنی برند اثرات متفاوتی بر ادراك مشتري از ارزش و ریسک موادغذايي دارد. آگاهي از برند اثر مثبت بر ادراك مشتري از ارزش موادغذايي دارد ولي اثري بر روي ریسک فيزيكي ادراك شده ندارد.درمقابل،تصوير ذهنی برند اثر منفي بر ریسک فيزيكي ادراك شده داشته و اثر مثبتی بر روي ترجيح برند مي گذارداما بر ميزان ارزش ادراك شده محصولات غذايي اضافه نمی کند.
نوآوری وارزش- این تحقیق برای اولین بار مسائل فوق را مورد بررسی قرار می دهد که برای درک نقش ارزش ویژه برندهای خدماتی در کاهش ریسک ،ادراک ارزش و ترجیح برندهای مواد غذائی ضروری هستند.
واژگان كليدي: ترجيح برند،ارزش ادراک شده موادغذايي ،ریسک فيزيكي،ارزش ويژه ي برند خدماتی.
نوع مقاله: علمی- پژوهشي

 

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 5 آبان 1394

نویسنده:
مهدی دستی
کارشناس ارشد حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
apadana_m_z@yahoo.com

TMBA چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر سودآوری و جریان وجوه نقد عملیاتی بر ارزش علائم تجاری در سطح صنایع مختلف و مقایسه ی آنها می باشد.عواملی که تاثیر آنها بر علائم تجاری مورد بررسی قرار گرفت شامل سودآوری و جریان وجوه نقد عملیاتی بوده است.داده های تحقیق با استفاده از نمونه ی آماری شامل 76 شرکت مختلف برای دوره ی زمانی 1392-1387 به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تحقیق،شامل دو فرضیه بوده که به بررسی رابطه ی بین دو متغیر مستقل و ارزش علائم تجاری به عنوان متغیر وابسته پرداخته است.نتایج مقاله نشان داد که سودآوری و جریان وجوه نقد عملیاتی در شرکتهای مورد مطالعه با ارزش علائم تجاری رابطه ی معناداری داشته است.

 

واژگان کلیدی: علائم تجاری، سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، برند، شاخصهای عملکرد


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 7 شهریور 1394

نویسنده:
معصومه قاسمی
استاد راهنما: آقای دکتر احسان احد مطلق
کارشناسی ارشد مدیریت  بازرگانی (بین‌الملل)
دانشگاه  پیام نور واحد ری
ghasemi_nazanin@ymail.com

TMBA چکیده:
روانشناسی رنگ،شاخه ای از علم روانشاسی رفتار است که به مطالعه چگونگی تاثیر رنگ بر رفتار انسان می‌پردازد. رنگ باعث افزایش فروش محصولات می شود و ابزار قدرتمندی برای بازاریابی است که به تمایل مشتریان به نفوذ بر آنان تاثیر فراوانی دارد. انسان پیوسته چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ رواشناختی تحت تأثیر رنگها بوده و بدیهی است که چگونگی تأثیر انسان از رنگ ها ماهیت کاملاً روانی داشته و به طور غیر مستقیم در هنجار ها، واکنش ها، عکس العمل ها و رفتارهای فرد موثر باشد.بازاریابان به تدریج در می یابد که رنگ باید نقشی اساسی تر در فرایند طراحی تا تولید بازی کند، مردم نیز نکته سنج و باریک بین شده اند، به گونه ای که رنگ را در قالب طراحی محصول می بینند این بیداری عمومی، جوی را می سازد که در روند طراحی تا فروش احساس می شود و در شیوه انتخاب خریدار تأثیر می گذارد.  این مقاله با مقدمه ای که حاوی اهمیت پرداختن به روانشناسی رنگ در بازاریابی  و طراحی برند  شروع شده و پس از بیان مساله  به معرفی  رنگ و برند و  برندسازی و  ادامه مفصلا به توضیح روانشناسی رنگ و معانی رنگها در فرهنگها و مذاهب مختلف و همچنین استفاده از رنگهای مناسب و تاثیر جنسیت وسن مخاطبین و...  در تبلیغات و طراحی برند پرداخته است و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود اثربخشی استفاده از رنگها ارائه گردیده است.
تحقیق حاضر از نوع علمی کاربردی می باشد و از آن جهت مهم است که بتوانیم مسایل و مشکلاتی که به طور معمول در بلند مدت حل می شوند را بهتر از قبل انجام دهیم تا شاهد رشد وشکوفایی بیشتری باشیم.
واژگان کلیدی: رنگ، روانشناسی رنگ، برند، بازاریابی، تبلیغات


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 28 مرداد 1394

نویسنده:
سلمان جواشی جدید
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

TMBA چكيده:
امروزه ساخت برندهاي قوي به خاطر مزيت هاي فوق‌العاده‌اي كه ايجاد مي‌كند، الويت بازاريابي بسياري از سازمانها شده است. برندهاي قوي براي يك شركت ایجاد هویت می کنند. طی سال های اخیر ارتقاء ارزش ویژه برند تأثیر مستقیمی بر بهبود جایگاه شرکت داشته به طوریکه معادل يك دارايي ارزشمند برای یک شرکت گردیده است. از طرفی دیگر با توجه به حضور رقبای قدرتمند در صنعت، شرط موفقیت در این بازارها بهبود مستمر و شناخت و ایجاد نیاز در مشتریان و نهایتاً برآورده کردن آن از طریق ارائه محصولات نو می باشد. با توجه به نرخ بالای شکست در محصولات جدید، در این تحقیق سعی گردیده است تأثیر شکست نوآوری بر ارزش ویژه برند با توجه به تحقیقات انجام شده در این حوزه بررسی گردد.
واژگان كليدي: ارزش ويژه‌ي برند  ، قدرت برند ، وفاداري برند ، مدل ارزيابی دارايي برند ، شکست در نوآوری.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 26 مرداد 1394

نویسندگان:
حسن اسماعیل‌پور
استادیار،مدیریت، دانشگاه آزاد تهران مرکز
تحفه قبادی
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد تهران مرکز
t_ghobadi@yahoo.com

TMBA چکیده:
بینش وسیعی از استراتژی برندینگ منبع مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد. یک برند در یک حس کلی بیانگر اثر مشارکتی تمام فعالیتهای بازاریابی ست که تصویر برند را در اذهان مشتریان القا کرده و جاودان می کند. یک برند می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک در پیشبرد عملکرد شرکت به کار گرفته شود. برند می تواند به عنوان نقطه کانونی یک شرکت واقع شود و بدین ترتیب مباحث برند می توانند هماهنگ شده و اولویت بالاتری پیدا کنند. این رویکرد نسبت به جهت گیری برند، نظریه مبتنی بر منابع استراتژی بازاریابی را به لحاظ چگونگی ایجاد، توسعه، نگهداری و محافظت برند گسترش می دهد و می تواند به بهبود عملکرد شرکت منجر شود. همچنین توسعه حیطه برند منجر به برندسازی فراتر از ارتباطات بازاریابی می رود و باید به عنوان یک رویکرد تجاری یکپارچه مدنظر قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش  حاضر سعی به تشریح استراتژی های برندینگ در بازارهای بین المللی می باشد
کلمات کلیدی: برند خصوصی ، برند تولید کننده، برند محلی، برند جهانی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 22 مرداد 1394

نویسنده:
زهرا علی اکبری
aliakbari_zahra_1365@yahoo.com 

TMBA چکیده:
در بازار پوشاک ايران برندهاي وارداتي بسياري وجود دارد که در شرايط بسيار رقابتي قرار دارند که اين امر ضرورت و اهميت داشتن برند قدرتمند شخصیت برند بالا را آشکار مي سازد، از طرفي کشور مبدأ اين برندها و تصوير ذهني که مصرف کنندگان از کشور مبدأ برند ها دارند موضوع مهمي است که مي تواند بر شخصیت برند اين شرکتها تأثيرگذار باشد؛ لذا هدف از اين تحقيق بررسي تأثير تصوير ذهني مصرف کنندگان از کشور مبدأ شخصیت برند شرکتها در بازار پوشاک کشور مي باشد؛ همچنين هدف ديگر اين تحقيق بررسي تأثير متغيرهاي خصومت اقتصادی، خصومت فرهنگی، ملی‌گرایی، خصومت سیاسی، خصومت مذهبی، خصومت شخصی و خصومت جنگی مصرف کنندگان بر تصوير ذهني کشور مبدأ مي باشد. تحقيق حاضر، از نظر هدف، کاربردي بوده و براساس روش گردآوري داده ها، توصيفي پيمايشي و از نظر تجزيه و تحليل داده ها، از نوع همبستگي بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل معادلات ساختاري)تحليل مسير( استفاده شد. موارد مطالعه تحقيق، برندهاي تدبیکر ، درسکمپ ،  و وینس‌کاموتو  و همچنين کشورهاي مبدأ اين برندها آمریکا، انگلیس و ژاپن می‌باشد. نتايج حاصل نشان داد که در هر سه کشور، تصوير ذهني کشور مبدأ بر ارزش ويژه برند تأثيرمستقيم دارد، و رابطه معکوس و معنادار بين تصويرذهني از کشور مبدأ و خصومت اقتصادي ادراک شده در کشورهاي آمریکا و کره ژاپن تأييد شد و در کشور انگليس رد شد. و رابطه مستقيم و معنادار بين تصوير ذهني از کشور مبدأ و قدرت اقتصادي ادراک شده در کشورهاي انگليس و آمریکا تأييد شد و در کشور ژاپن رد شد. همچنين رابطه مستقيم و معنادار بين تصوير ذهني از کشور مبدأ و احساس نزديکي و تشابه فرهنگي در کشورهاي ژاپن و آمریکا تأييد شد و در کشور انگليس رد شد.
واژه‌های کلیدی: ارزش ويژه برند، کشور مبدأ، تصوير ذهني کشور مبدأ، خصومت اقتصادي ادراک شده، قدرت اقتصادي، )رقابت پذيري( ادراک شده، احساس نزديکي و تشابه فرهنگي


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 19 مرداد 1394

نویسنده:
هانی قندهاری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA ـ بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)  شهرری
Hani.Ghandehari@gmail.com

TMBA چکیده :
افزایش رقابت در کسب‌ و کار سازمانها را درگیر پیکار جدیدی در جذب و نگهداری منابع انسانی توانا و حرفه ‌ای کرده است. یکی از چالشهای پیش روی کارفرمایان کاهش روزافزون وفاداری منابع انسانی و رشد فزاینده مهاجرت ایشان به سایر سازمان‌ها به دلیل شرایط مناسب تر و یا ایجاد تنوع کاری است. توانمندی یک سازمان در جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد در بازار رقابتی، ناشی از برند کارفرما است. همواره یکی از اهداف مهم برند کارفرما تحقق آمال در جهت نیل به چشم انداز سازمان به مدد نیروهای زبده می باشد. برای تحقق این امور مدیران و کارفرمایان می بایست با گذر از چالشهای پیش رو برند کارفرما مقتدری را خلق نمایند. از این رو در پژوهش حاضر سعی برآن است که با معرفی چالشها و عرضه راهکارهای خلاقانه و ارائه نمونه هایی از برندهای کارفرما موفق و قوی در سطح بین المللی و بررسی راهکارهای توانمند سازی و رموز موفقیت ایشان، برند کارفرما را در مواجه با چالشها و خلق برندی قدرتمند یاری رساند.

کلید واژه ها: برند کارفرما ، جذب و حفظ استعدادها ، چالشها ، کلیدهای خلاقانه


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 15 مرداد 1394

نویسنده:
محمد علیان
دانشجوی کارشناسی ارشد  MBA
دانشگاه آزاد واحد یادگار امام
mohammad_alian88@yahoo.com

با مطرح شدن رفراندوم اسکاتلند، موضوع اهمیت هویت ملی ومیراث فرهنگی و تاثیر آن بر بازار جهانی، توجه فعالان حوزه بازاریابی و برند سازی را بیش از پیش به خود جلب کرد.
حال در این مقاله سعی می کنیم اندکی راجع به اثر مثبت و پربازده برند اسلامی و ایرانی و عرضه این برند در بازارهای داخلی و خارجی صحبت کنیم.
بدون شک، تکیه بر اصالت ملی و دین، در برندسازی مانند راه رفتن بر لبه تیغ است به نحوی که اگر مشکلی برای ملیت ( مانند رفراندوم اسکاتلند) به وجود بیاید، می تواند باعث اثرگذاری منفی بر برند شده و عدم موفقیت را به همراه داشته باشد.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 10 مرداد 1394

نویسنده:
حسين كاشفي علي‌پور
استاد راهنما: خانم دكتر شهرزاد چيت‌ساز
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد شهرري
hosein_kashefi@yaho.com

TMBA چکیده؟
يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه در عرصه بازاريابي مي‌افتد هويت برند است كه مي‌تواند مجريان و محققان را در ايجاد تمايز و فرايند مديريت برند درگير كند. امروزه هويت برند به عنوان يك ابزار مهم درون‌سازماني در سازمان‌ها، شركت‌ها، اداره‌جات، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ... به شمار مي‌آيد. برندها توسط هويت، خود را به مشتريان و مصرف‌كنندگان نشان مي‌دهند تا بتوانند از رقباي خود متمايزتر شوند. به همين خاطر نقش مديران برند در ايجاد و حفظ نام برند خود پروسه‌اي است كه مي‌تواند ارتباط بين برند و مشتري يا مصرف‌كننده را برقرار كند.

كلمات كليدي: ارزش ويژه برند، مديريت برند، برندسازي، بسترسازي قانوني، عرضه كالا


ادامه مقاله