توزیع » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات توزیع

تاریخ درج مقاله : 1 تیر 1390

نویسندگان

دکتر ابراهیم پور عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات


محمد عاملي


دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي، كارشناس اداره بازاريابي و توسعه بازار
معاونت بازاريابي و فروش بيمه ملت


Ameli@Mellatinsurance.com


حمیدرضا ايوبي مبرهن


كارشناس ارشد مديريت بازرگاني ، سرپرست اداره بازاريابي و توسعه بازار
معاونت بازاريابي و فروش بيمه ملت


Ayoubi1356@yahoo.com

TMBAچکـیده :


كاربرد انواع كانالهاي توزيع و فروش و ميزان موفقيت آنها به متغيرهايي همچون ويژگي هاي جمعيت شناختي، قوانين و مقررات، ميزان بلوغ و استحكام بازار و نيز ترجيحات مشتري بستگي دارد. بنابراين، به هنگام انتخاب يك كانال بازاريابي موفق نياز است تا تمامي متغيرها مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه خدمت و فرآيند عرضه آن به مشتري با محيط سازگار شود.


بهبود فروش بيمه هاي زندگي و فرهنگ سازي خريد بيمه عمر در كشور از جمله مواردي است كه تمام شركت هاي بيمه و بيمه مركزي بر آن تاكيد دارند. بدون ترديد، افزايش سهم بيمه هاي زندگي از حق بيمه هاي توليد شده در صنعت بيمه از طريق انجام فعاليتهاي بازاريابي موثر و هدايت شبكه فروش امكانپذير مي باشد. در اين راستا، انتخاب مناسب كانال توزيع و اتخاذ بهترين روش عرضه بيمه هاي عمر به مشتريان بعنوان مزيت هاي رقابتي شركتهاي بيمه محسوب مي شود.


يكي از قابل توجه ترين تغييرات در زمينه توزيع خدمات مالي طي سال هاي گذشته ظهور و گسترش پديده بانك بيمه بوده است. موسسات بانكي و شركت هاي بيمه، بانك بيمه را جزء مكمل و اغلب سودآور فعاليت هاي خود مي دانند. موفقيت اظهار شده توسط فعاليت هاي بانك بيمه، توجه بخش خدمات مالي را به عنوان يكي از كانال هاي توزيع به خود جلب كرده است.


واژگان كليدي:


توزيع، كانال هاي توزيع، واسطه هاي بازاريابي، بانك بيمه


مقدمه :


گستردگي حوزه توزيع و عرضه خدمات بيمه اي و تاثير آن در فعاليت بازاريابي و توفيق طلبي شركت ها باعث شده تا به اين عنصر آميخته بازاريابي توجه خاصي مبذول گردد. " توزيع[1]" به زبان ساده يعني عرضه خدمات مورد نظر مشتري در زمان مطلوب به مكان مورد نظر. بنابراين، اكثر شركت ها براي عرضه خدمات خود به بازار با واسطه هاي بازاريابي و فروش در تعامل مي باشند. درواقع، واسطه هاي بازاريابي و فروش، تشكيل دهنده كانال توزيع مي باشند كه به آنها كانال تجاري نيز گفته
مي شود. در اينجا تعريف "الانصاري و استرن[2]" قابل توجه به نظر مي رسد: [1]


«كانال بازاريابي[3] مجموعه اي از سازمان هاي وابسته به يكديگرند كه وظيفه تدارك كالا/خدمت براي استفاده يا مصرف را بر عهده دارند.»


دلايل عمده استفاده از واسطه هاي بازاريابي[4] و فروش در كسب و كار از سوي شركت را مي توان در موارد زير مورد توجه قرار داد:
  • بسياري از شركت ها منابع مالي لازم براي بازاريابي مستقيم را در اختيار ندارند.

  • در برخي موارد امكان بازاريابي مستقيم در عمل به آساني فراهم نيست.

  • شركت هايي كه براي خود كانال خصوصي داير مي كنند با اختصاص اين سرمايه به كار اصلي خود مي توانند به بازده و سودآوري بالاتري دست يابند.


توزيع در بخش خدمات


به دليل ناملموس بودن خدمات فقط دو نوع كانال توزيع براي خدمات وجود دارد كه عبارتند از:


توليدكننده                    مصرف كننده


در اين نوع از كانال توزيع براي فعاليت فروش بايد بين توليد كننده و مصرف كننده ارتباط شخصي و حضوري برقرار گردد، به همين دليل از كانال مستقيم استفاده مي شود. توزيع مستقيم براي خدمات حرفه اي بسيار متداول است مانند خدمات بهداشتي و مشاوره حقوقي. در خدمات مسافرتي، بيمه و نمايش و سرگرمي ها ممكن است از اين كانال مستقيم استفاده كنند.


توليدكننده                    كارگزار                   مصرف كننده


در بعضي از خدمات مانند خدمات توريستي، امور تبليغاتي، تحقيقاتي و بيمه گاهي به جاي كانال مستقيم از كارگزاران استفاده مي شود كه نوعي انتقال مالكيت يا وظايف فروش را به عهده دارند. [2]


موارد ياد شده به شكل خاص در بازاريابي خدمات بيمه اي اهميت دارند، چرا كه محصولات مختلف با توجه به كاربرد متنوعي كه دارند نيازمند رويكردهاي متفاوتي براي ارائه خواهند داشت. عرضه اين خدمات علاوه بر دانش فني، مهارت در بازاريابي و فراهم نمودن مقدمات لازم براي فروش، نياز به در نظر گرفتن الگوهاي مصرف، ترجيحات و ايجاد زمينه مناسب براي جلب اعتماد مشتري جهت ابتياع خدمات از طريق كانال خاص را دارد.


يكي از قابل توجه ترين تغييرات در زمينه توزيع خدمات مالي طي سال هاي گذشته ظهور و توسعه بانك بيمه بوده است. بانك بيمه عبارت از فراهم آوردن خدمات بيمه و بانكي از طريق يك كانال توزيع مشترك و يا پايگاه مشتريان يكسان است. موسسات بانكي و شركت هاي بيمه، بانك بيمه را جزء مكمل و اغلب سودآور فعاليت هاي خود مي دانند. موفقيت اظهار شده توسط فعاليت هاي بانك بيمه، اگر چه تماماً موفقيت آميز نبوده اند، توجه بخش خدمات مالي را به عنوان يكي از كانال هاي توزيع به خود جلب كرده است.ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 23 دی 1389

TMBA
دکتر شهرام گیلانی‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت
سمیه زحمتکش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

چکیده :
این پژوهش به بررسی نقش بازارمحوری و یادگیری محوری بر کیفیت رابطه ایی می پردازدکه میان صادرکنندگان و واردکنندگان خارجی آنها وجود دارد و در نهایت عملکرد صادراتی را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور 128 شرکت صادراتی که پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند تا نتایج اصلی فرضیه ای ،شواهد مستدل تایید شود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از معادلات ساختاری نرم افزار لیزرل استفاده شده است.نتایج بعدی نشان داد که یادگیری محوری در ایجاد یک رابطه کیفی برتر ،چه در روابط جدید و چه در روابط تکمیل یافته ،نقش بسزایی دارد.البته در مراحل اولیه تشکیل یک رابطه جدید ،یادگیری محوری می تواند بر کیفیت رابطه تاثیر گذارد.علاوه بر این ساختار خودمالکیتی در شرکت ، نمی تواند روابطی که فیمابین یادگیری محوری ،بازارمحوری،کیفیت رابطه وعملکرد صادراتی وجود دارد را تعدیل نماید.
کلید واژه:عملکرد صادراتی،بازار محوری ،یادگیری محوری ،کیفیت روابط


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 10 آذر 1389

TMBA
حسن صابری- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
چكيده
اين تحقيق روابط بين 15 فعاليت بازاريابي منتخب و ايجاد ارزش برند را در بازار پوشاك ايران مورد مطالعه قرار مي دهد. مدل ايجاد ارزش برند يو و همكاران (Yoo et al., 2000) توسعه داده شد و براي بررسي روابط بين عناصر بازاريابي منتخب و چهار بعد ارزش برند يعني كيفيت ادراك شده، وفاداري برند، آگاهي برند و ارتباطات برند و همينطور بررسي رابطه بين چهار بعد ارزش برند، مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه، کفش های ورزشی و پوشش مردانه و زنانه، به عنوان محرک محصولی مورد استفاده قرار گرفتند و از مراكز عمده خريد شهر تهران براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه تصوير ذهني فروشگاه، بازاريابي هدف و هزينه هاي تبليغات اينترنتي يك اثر تركيبي قوي بر ايجاد ارزش برند در ايران دارند. ترفيعات قيمتي مداوم اثرات منفي بر سطح كيفيت برند و تصوير ذهني برند دارند. نتايج متفاوت در مقايسه با مطالعات مشابه در دیگر کشورها نشان داد كه تفاوتهاي فرهنگي اثر تلاش هاي بازاريابي را بر ايجاد ارزش برند، تعديل مي نمايد.

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 30 آبان 1389

TMBA
دکتر فرزین رضایی - استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی احمدپور - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه رجاء قزوین
چکیده

زمان تحویل کالا و خدمات , کیفیت و بهای تمام شده از عناصر مثلث بقاء هستند که در فرایند مدیریت مبتنی بر ارزش آفرین از رویکرد های اصلی حسابداری مدیریت استراتژیک می باشند.در این مقاله به بررسی مدیریت کیفیت جامع پرداخته و کلیات و ابعاد آن مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین رابطه مدیریت کیفیت جامع با حسابداری یعنی هزینه های کیفیت تعریف شده و روشهای اندازه گیری و کاهش هزینه های کیفیت جهت پیاده سازی صحیح در سیستم مدیریت کیفیت جامع نشان داده می شود. نهایتاً نقش هزینه های کیفیت در متغیر های حسابداری در برآورد هزینه ها و تحویل آنها , تکنیکهای برنامه ریزی برای کنترل هزینه های کیفیت , تصمیمات مالی مهم در هزینه های کیفیت, شاخصهای مهم در اندازه گیری هزینه های کیفیت و نحوه محاسبه اندازه گیری هزینه های کیفیت می پردازیم .
واژگان کلیدی : تعریف کیفیت , مدیریت کیفیت جامع ، هزینه های کیفیت , معیارهای اندازه گیری هزینه های کیفیت

ادامه مقاله

قبلی بعدی