شناسایی استراتژی های مناسب به روش ماتریس سوات (SWOT) مطالعه موردی: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات مذاکره


تاریخ درج مقاله : 19 خرداد 1392

شناسایی استراتژی های مناسب به روش ماتریس سوات (SWOT) مطالعه موردی: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد

دکتر محمدرضا شجاعی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
احمد اسعدی کرگان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
رحمان طرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
TMBAچکیده
شرکت‌ های تعاونی اعتبار یکی از انواع شرکتهای تعاونی هستند که در زمینه ارائه تسهیلات مسکن و خودرو و نیز انواع وامها به اعضا نقش بسزایی ایفا می کنند. این شرکتها باید استراتژی مناسبی اتخاذ نمایند تا بتوانندکارکنان سازمان خویش را برای سرمایه گذاری در شرکت تشویق نمایند. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی یکی از این نوع شرکتها است که در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده است . فعالیت رسمی اعضای هیات مدیره از سال ۸۶ آغاز و شرکت با استفاده از تجارب سایر تعاونیها اقدام به برگزاری جلسات هیات مدیره و ایجاد تشکیلات منظم اداری، مالی و فنی نمود. برای شناسایی استراتژیهای مناسب این شرکت از روش ماتریس سوات (SWOT) استفاده شده است. این روش به چند مرحله تقسیم می شود که در مرحله اول بیانیه ماموریت شرکت‌ تعیین و در مرحله دوم ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE)) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل اول و دوم، در مرحله سوم ماتریس سوات (SWOT)و ماتریس داخلی و خارجی (IE) تشکیل شده است. در این مرحله استراتژیهای مناسب این شرکت که شامل استراتژی رقابتی است، انتخاب می شود.
کلید واژه ها شرکت تعاونی اعتبار- ماتریس سوات- استراتژی – ماتریس ارزیابی عوامل خارجی-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 

دکتر محمدرضا شجاعی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
احمد اسعدی کرگان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
رحمان طرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
TMBAچکیده
شرکت‌ های تعاونی اعتبار یکی از انواع شرکتهای تعاونی هستند که در زمینه ارائه تسهیلات مسکن و خودرو و نیز انواع وامها به اعضا نقش بسزایی ایفا می کنند. این شرکتها باید استراتژی مناسبی اتخاذ نمایند تا بتوانندکارکنان سازمان خویش را برای سرمایه گذاری در شرکت تشویق نمایند. شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی یکی از این نوع شرکتها است که در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده است . فعالیت رسمی اعضای هیات مدیره از سال ۸۶ آغاز و شرکت با استفاده از تجارب سایر تعاونیها اقدام به برگزاری جلسات هیات مدیره و ایجاد تشکیلات منظم اداری، مالی و فنی نمود. برای شناسایی استراتژیهای مناسب این شرکت از روش ماتریس سوات (SWOT) استفاده شده است. این روش به چند مرحله تقسیم می شود که در مرحله اول بیانیه ماموریت شرکت‌ تعیین و در مرحله دوم ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE)) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل اول و دوم، در مرحله سوم ماتریس سوات (SWOT)و ماتریس داخلی و خارجی (IE) تشکیل شده است. در این مرحله استراتژیهای مناسب این شرکت که شامل استراتژی رقابتی است، انتخاب می شود.
کلید واژه ها شرکت تعاونی اعتبار- ماتریس سوات- استراتژی – ماتریس ارزیابی عوامل خارجی-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

مقدمه
تعاونیها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند. افرادی که بعنوان نمایندگان منتخب، در تعاونیها خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند. در تعاونیها اعضاء از حق رأی مساوی برخوردارند و عضویت در آنها برای افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است [۱]. در همین راستا شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی بموجب بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲۸ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی با تعداد ۵۰ نفر عضو و سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به ۳۰۰۰ سهم ده هزار ریالی تقسیم گردیده بود در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۶ به ثبت رسید. سرمایه این شرکت در طول ۱۱ سال فعالیت از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در بدو تاسیس تا سال مالی ۸۷-۸۶ به مبلغ۱۷۲ ,۱۲۳ ,۱۷۷ ,۸۰ ریال افزایش یافته است. میانگین سود خالص سالانه از محل سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی ۲۰% بوده که با تصویب مجمع عمومی در قالب سهام به سرمایه موجود اعضاء اضافه شده است [۱]. در تمام قسمتهای این مقاله از شرکت مذکور با نام شرکت تعاونی اعتبار نام برده شده است.
شرایط عمومی عضویت در تعاونیها
. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
. عدم ممنوعیت قانونی و حجر
. خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
. درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه
. عدم عضویت در تعاونیهای مشابه [۱]
تعداد اعضا شرکتهای تعاونی
تعداد اعضاء شرکتهای تعاونی بر اساس طرح پیشنهادی و رعایت مفاد آئین نامه مصوب وزارت تعاون به گونه ای تعیین می شود که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی قابل قبول باشد، ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید از ۷ نفر کمتر باشد [۱].
تکالیف عضو در تعاونی
. تأمین سرمایه تعاونی از طریق پرداخت ارزش سهام خریداری شده
. رعایت قوانین، مقررات و اساسنامه تعاونی
. شرکت در مجامع عمومی
. نظارت در کلیه امور تعاونی
. عمل به تعهداتی که به موجب قوانین و مقررات و قراردادهای فی ما بین با تعاونی به عهده عضو گذاشته شده است
. عدم ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی به تعاونی شود و به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند
. مسئولیتهای مالی به میزان سهام آنان مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد
. عدم رقابت ناسالم با تعاونی [۱]
حقوق اعضاء تعاونی
. نظارت در کلیه امور تعاونی
. برخورداری از حق رأی برابر
. درخواست تشکیل مجمع عمومی
. بهره وری از سود و ارزش افزوده تعاونی طبق مقررات اساسنامه
. استفاده از خدمات تعاونی
. انتقال سهام به سایر اعضاء و افراد دیگر در چارچوب اساسنامه
. خروج از تعاونی
. داوطلب شدن برای عضویت در سمتهای هیأت مدیره و بازرسی تعاونی [۱]
تعداد سهامداران شرکت تعاونی اعتبار
تعداد سهامداران شرکت تا سال ۱۳۸۸، تعداد۹۲۰۰ نفر بوده که طی این چند سال بالغ بر ۲۳,۸۰۱ فقره وام تعاون به آنان پرداخت گردیده است [۱].
دانلود مقاله با لینک مستقیم