مذاکره » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات مذاکره

تاریخ درج مقاله : 3 بهمن 1389

TMBA
زهرا کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازارگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 26 دی 1389

TMBA
حسين وظيفه دوست - دکتراي مديريت بازرگاني ، استاد يار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشکده مديريت واقتصاد، گروه مديريت اجرايي، تهران.
، شادي اديبي فرد - دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد(نويسنده مسئول)
چكيده:
مهمترين دارايي يك سازمان نيروي انساني ان مي باشد . كيفيت و توانمندي نيروي انساني ، مهمترين عامل بقا و حيات سازمان بوده و اين نيروي انساني توانمند است كه سازمان توانمند را به وجود مي اورد. سازمان توانمند محيطي است كه در آن افراد توانمند در تيم هاي مختلف با يكديگر همكاري مي كنند. وجود تيم در سازمان ها عاملي در جهت موفقيت سازمان ها قلمداد مي شود بطوريكه اگر اين تيم ها از هوش هيجاني بالايي برخوردار باشند باعث بهبود عملكرد سازمان و اثر بخشي ان خواهند شد در اين مقاله ، مزيت هوش هيجاني رهبر به عنوان يك عامل تأثير گذار بر هوش هيجاني گروه / تيم و در نهايت اثر بخشي سازمان قلمداد شده است و همچنين معيارهايي به منظور آزمايش هوش هيجاني رهبر/ گروه و تيم نيز پيشنهاد گرديد است.
كلمات كليدي: هوش هيجاني ، مهارت روابط اجتماعي، رهبر تيم، كار تيمي، عملكرد تيم.

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 18 دی 1389

TMBA
نعمت الله قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده:
هدف : هدف این مقاله بررسی قانون فعلی و بررسی تطبیقی برخی قوانین اصلی چند کشور صاحب حقوق بیمه دنیا با ایران می باشد.
روش شناسی / رویکرد : پژوهش با استفاده از قانون مورد خطاب ، قوانین ، انتشارات دانشگاهی فعلی مورد بررسی قرار گرفته است
یافته ها: در ابتدا حقوق بیمه در ایران به صورت کلی بررسی شده و در ادامه یک بررسی تطبیقی میان برخی قوانین در حقوق بیمه کشورهای صاحب حقوق بیمه دنیا با ایران انجام گرفته است.
محدودیتهای پژوهش : در این پژوهش مسائل در رابطه با ارائه اطلاعات نادرست توسط افراد فریب کار مورد بررسی قرار نگرفته است.
ابتکار / ارزش : این مقاله برای وکلای قانونی و دانشگاهیان و کسانی که در صنعت بیمه فعالیت می کنند، مفید و جالب خواهد بود.
کلمات کلیدی: قوانین و قانون گذاری ، بیمه ، انگلستان ، فرانسه ،ایران ، اصل حد اعلای حسن نیت ،

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 11 دی 1389

TMBA
مريم يوسفي سياهگورابي - كارشناس ارشدمديريت بازرگاني
چكيده
دراين مقاله ضمن تشريح مفهوم يادگيري به ابعادمختلف آن ازديدگاه نظري پرداخته شده است.استراتژي يادگيري محوري به عنوان يكي ازعوامل اثرگذاربرعملكردسازمان هاارايه شده است.امروزه اكثرسازمان هايي كه درمحيط رقابتي درحال فعاليت هستند،باتغييرات روزمره بسياري ازجانب رقباي خودروبرومي شوندكه اين تغييرات درساختارسازمان هاتاثيرات شگرفي داشته است.حال اگرسازمان هانتواننندازشيوه هاوفنون مدرن يادگيري بهره بگيرندبامشكلات زيادي دررقابت مواجه مي شوند.هدف مقاله حاضرآشنايي با تئوري يادگيري محوري به عنوان يك استراتژي رقابتي است.
واژگان كليدي: مفهوم يادگيري محوري،ابعاديادگيري،مزاياي توانايي يادگيري سازماني

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 9 دی 1389

TMBA
درس : حقوق بازرگانی (دکتر خیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)
سميرا برزگرزاده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
زمستان 1389
چکیده : فصل هشتم ازباب سوم جلداول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است که درآن مقررا ت مربوط به احکام شرکت مال مشاع ونیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال شرکت بحث شده است .
واژگان کلیدی :شرکت –شرکت مدنی – شرکت قهری - مال مشاع - تقسیم شرکت-انحلال شرکت

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 4 دی 1389

درس: رفتار مصرف‌کننده (دكتر كامبيز حيدرزاده عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات)
زهرا شريفي دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
زمستان 1389
چكيده:
اين مقاله بر آن است تا سطح ادراك ما را از فرآيند تصميم گيري مسافران شركت هاي هوايي بوسيله آزمايش يك الگوي مفهومي، بهبود بخشد.الگوي مورد بحث ، چندين عامل مهم مانند انتظارات خدمات، ادراك خدمات، ارزش خدمات، رضايت مسافران، تصوير شركت هوايي و اهداف رفتاري مسافران را بطور همزمان مورد بررسي قرار مي دهد. به منظور انجام اين آزمايش، اطلاعات جمع آوري شده از مسافران پرواز هاي بين المللي براي تجزيه و تحليل مسير از طريق برآورد احتمال حداكثري بكار گرفته مي شود.چنين به نظر مي رسد كه هريك از عوامل ارزش خدمات، رضايت مشتريان و تصوير شركت هوايي، تاثير مستقيمي بر فرآيند تصميم گيري مسافران هوايي دارند.
واژگان كليدي:
كيفيت خدمات هوايي ؛ ارزش خدمات؛ اهداف رفتاري؛ انتظارات خدمات؛ ادراك خدمات.

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 2 دی 1389

TMBA
درس: رفتار مصرف‌کننده (دکتر کامبیز حیدرزاده :دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد نظریان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات، تهران
چکیده
تبلیغاتچی های ماهر و بازاریابان زبردست می دانند که فروش، پایان رابطه با مشتری نیست و در واقع آغاز یک رابطه ی بلند مدت با وی، جهت ترغیب به خریدهای بعدی و توسعه نام تجاری مزبور در میان سایر مصرف کنندگان از طریق توصیه محصول مزبور به ایشان است. زمانی که محصول خریداری می شود، مصرف کنندگان توقع نتایج معینی از خرید خود دارند. در این مقاله به مطالعه رفتار پس از خرید مصرف کنندگان با رویکردی بر رضایت و وفاداری آنان، رفتار شکایت آمیز آنان و تغییر مصرف از یک نام تجاری می پردازیم.
واژه های کلیدی:
رفتار مصرف کننده1، رفتار پس از خرید2، رضایت مصرف کننده3، رفتار شکایت آمیز4، تغییر نام ونشان تجاری5.

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 1 دی 1389

درس: رفتار مصرف‌کننده (دکتر کامبیز حیدرزاده عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
رضا ملا رضای نیاروجی*
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
زمستان 1389
چکیده:
مشتریان ناراضی ممکن است عدم رضایت خود را در عمل نشان دهند. این اعمال بر سودآوری شرکت تاثیر خواهد گذاشت. چگونه می توان تاثیر احساسات را بر رضایت مشتری و در نتیجه بر رفتار او نشان داد؟ اساسا دو رویکرد در این زمینه وجود دارد: رویکردی بر اساس ظرفیت افراد و رویکرد دیگر بر اساس احساسات خاص. نویسندگان درتئوری و عمل نشان می دهند که تشخیص این موارد، در نگرش به خدمات می باشد. عدم رضایت و احساس خاص ناامیدی و تاسف، بررسی شده و تاثیر آنها بر پاسخ های رفتاری مشتریان (از قبیل شکایت، تغییر رفتار، تبلیغات شفاهی، و رخوت و سستی مشتریان) با استفاده از بیش از 900 نمونه از مشتریان ارزیابی شده است. براساس یافته ها، احساسات تاثیر مستقیمی بر رفتار دارند و این تاثیر بر عدم رضایت، بیشتر موثر است. بنابراین نویسندگان در مقابل احساسات وابسته از قبیل تأسف و ناامیدی نسبت به اقدامات عمومی رضایت یا عدم رضایت (یعنی نگرش ظرفیت افراد) و نیز در خصوص نگرش خاص احساسی به عدم رضایت مشتریان، به بحث پرداخته اند. پیچیدگی های انجام بازاریابی خدمات و تئوری های مربوط به آن بحث خواهد شد. (Zeelenlerg & Pieters, 2004, 445-455)

واژگان کلیدی:
رضایت، عدم رضایت، نگرش، احساسات، پاسخ های رفتاری، رفتار پس از خرید

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 23 آذر 1389

TMBA
عنوان (انگلیسی) : Postmodernism and consumer marketing at the new millennium
علي اكبر فرهنگي 1، طهمورث حسنقلي پور 2، امير خانلري 3
1. استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ايران
2. استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ايران
3. دانشجوي دكتري دانشكده مديريت دانشگاه تهران، ايران
چکیده :
پست مدرنيسم تحولات زيادي را در عرصه فرهنگ، فناوري، اقتصاد، هنر و ديگر حوزه‌ها به ارمغان آورده است. حوزه مديريت نيز به عنوان يكي از علوم ميان رشته‌اي دچار تحولات شگرفي شده است. يكي از زمينه‌هاي به شدت پوياي اين حوزه فعاليت‌هاي بازاريابي است كه به دليل ارتباط با افراد و جامعه متأثر از تحولات فرهنگي و نگرشي است كه پست مدرنيسم جلوه‌اي نو از آن قلمداد مي‌گردد. بسياري بر اين باورند كه با ظهور پست مدرنيسم دوران طلائي بازاريابي مدرن به پايان رسيده است و تئوري‌هاي بازاريابي نياز به بازنگري جدّي و اساسي دارند. در اين مقاله ضمن بررسي نظريات مختلف در مورد پست مدرنيسم و چالش‌هايي كه براي بازاريابي مدرن ايجاد نموده است، مكاتب مختلف بازاريابي پست مدرن، ويژگي‌هاي اين نوع بازاريابي، مفاهيم جديد مطروحه ناشي از اين فلسفه و وجوه تمايز اين نظريات با دوره قبل تبيين شده است

ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 22 آذر 1389

TMBA
مژگان حق گویی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
چکيده
معاملاتي که تنها بر اثر بخشي عناصر آميخته بازاريابي تأکيد داشت، امروزه به سوي بازاريابي مبتني بر رابطه و برقراري مديريت مؤثر ارتباط با مشتري تغيير جهت داده است. طي دو دهه گذشته سازمان هاي بسياري به اهميت رضايتمندي مشتريان خود واقف شده و دريافته‌اند که حفظ مشتريان موجود به مراتب کم هزينه تر از جذب مشتريان جديد است. بعلاوه وجود رابطه قوي بين رضايتمندي مشتريان و سودآوري مورد قبول واقع شده و تأمين و ارتقاي رضايتمندي مشتريان به هدف عملياتي بسيار مهم اغلب سازمان ها تبديل شده است. بنابراين شرکت ها همواره بايد ناظر و مراقب تعامل بين خود و مشتريانشان باشند و با شناخت و درک صحيح از نيازها و ارزشهاي مد نظر مشتريان، کالاها و خدمات با ارزشي را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضايتمندي، در آنها وفاداري ايجاد کنند.
در این مقاله ابتدا تعریفی از بازاریابی رابطه مند ارائه می گردد، سپس عوامل و عناصر بازاریابی رابطه مند، مزایاي آن، دانش اقتصادی ارتباط با مشتری، رابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری، و نهایتاً بازاریابی رابطه مند در سطح جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مقاله