بررسی رابطه بین ترکیب هیأت مدیره و عملکرد در شرکتهای خانوادگی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات


تاریخ درج مقاله : 1 آذر 1395

بررسی رابطه بین ترکیب هیأت مدیره و عملکرد در شرکتهای خانوادگی

نویسندگان:
دکتر خوانسالاری
محمد داودی
mohammaddavoodi.ir@gmail.com

 

چکیده TMBA:
شرکتهای خانوادگی شرکتهایی هستند که بخش عمده مالکیت یا کنترل آن در اختیار یک خانواده باشد و خانواده بطور کامل و یا پاره وقت مستقیماً در آن درگیر باشد. در این نوع شرکتها سه عامل مهم مطرح می‌باشد: خانواده، مالکیت و مدیریت.
با افزایش برتری کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، تحقیق و مطالعه در رابطه با شرکتهای خانوادگی در دهه اخیر مورد توجه زیاد محققان قرار گرفته است و جنبه‌های مختلف شرکتهای خانوادگی، عملکرد شرکتهای خانوادگی در مقایسه با شرکتهای غیر خانوادگی مورد مطالعـه قرار گرفتـه است.
همانطوری که یک دولت باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکتها مسئولیت مستقیم پاسخگوئی را عهده‌دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند. یکی از عناصر حاضر در زمینه حاکمیت شرکتی ترکیب هیأت مدیره است. ترکیب هیأت مدیره شرکت موضوعی است که در سال‌های اخیر در تحقیقات بین المللی نمود یافته است.
تحقیق حاضر با در نظرگرفتن این عوامل و با توجه به فعالیت شرکتهای خانوادگی با جمع آوری اطلاعات در رابطه با شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی در پی آن است که با توجه به ساختار مالکیت متفاوت این دو دسته شرکت (خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن) تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد این گروهها را سنجیده و آنان را با یکدیگر مقایسه کند.
برای فهمیدن نتایج مختلف مطالعات درباره شرکتهای خانوادگی، تلاش شد تا بررسی شود که آیا مالکیت خانوادگی بر رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و عملکرد شرکت تأثیر دارند یا خیر؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش، در همین راستا متغیر وابسته عملکرد شرکت (کیو توبین) و سه متغیر مستقل درصد مدیران اجرایی هیأت مدیره، درصد مدیران غیراجرایی اجرایی هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل و مالکیت خانوادگی به عنوان متغیر تعدیل کننده انتخاب شدند. به منظور انجام آزمونهای لازم برای بررسی اثر ویژگیهای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تعداد 162 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب که از این تعداد 31 شرکت خانوادگی و 131 شرکت غیرخانوادگی می‌باشند. داده‌های مربوط به شرکتهای عضو نمونه طی سالهای 1388 تا 1393 از منابع چون ره آورد نوین و سایت بورس اوراق بهادار و... استخراج و به صفحه ی گسترده اکسل منتقل شد. پس از انجام محاسبات لازم با نرم افزار 9eviews آزمونهای آماری مورد نیاز بر روی متغیرهای تحقیق انجام شد. در این پژوهش متغیرهای مستقل و همچنین چند متغیر کنترلی به مدلها اضافه شده و مورد آزمون قرار گرفتند.

 

واژگان کلیدی: ترکیب هیأت مدیره، شرکت خانوادگی و عملکرد شرکت
مقدمه:
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مسأله نمایندگی گردیده است. برای حل تضاد منافع ناشی از مسأله نمایندگی، سازوکارهایی مطرح گردیده‌اند که ازجمله این سازوکارها، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی می‌باشند. در سالهای اخیر نظام راهبری شرکتی به یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و توجه به آن به صورت تصاعدی رو به افزایش است...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [505 کيلوبايت]