سایر » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات

تاریخ درج مقاله : 15 اسفند 1395

نویسندگان:
کامران قائم‌مقامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
ghaemmaghamik@gmail.com
اکرم توکلی جویباری
کارشناس حسابداری، دانشگاه پیام نور آمل

چکیده TMBA:
آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای سطح مهارت کارکنان می‌باشد. افزایش سطح مهارت در انجام وظایف، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری کارکنان می‌شود. این موضوع موجب افزایش میزان رضایت‌مندی شغلی می‌شود. از دیگر سو سبک رهبری در سازمان، تأثیر بسزایی بر میزان رضایت شغلی کارکنان و همسو شدن آنان با اهداف سازمانی دارد. اینکه به کارکنان این اجازه داده شود تا حدی در تصمیمات مشارکت داشته باشند و بهره‌گیری از هوش هیجانی و مدیریت احساسات در تصمیم‌گیری‌ها و رهبری سازمان حضوری فعال و مشارکتی داشته باشند. این مطالعه باهدف بررسی رابطه بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان انجام‌ شده است. در سازمانهایی که از الگوهای مدیریت مشارکتی برای مدیریت در سطوح مختلف سازمان استفاده می‌کنند، کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیاز به داشتن مهارت مدیریت هیجان و استفاده از هوش هیجانی دارند. با گنجاندن این موضوع در آموزشهای ضمن خدمت علاوه بر ارتقای کارایی و بهره‌وری کارکنان، منجر به رضایت شغلی آنان نیز می‌شود. در این پژوهش مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی و هوش هیجانی به روش کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی، هوش هیجانی.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 15 اسفند 1395

نویسندگان:

زهرا حیدر طالب آبادی
z_talebabadi@yahoo.com
دكتر اعظم سلیمانی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
دکتر میرمهرداد پیدائی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 
چکیده TMBA:
ارزش افزوده فکري از ديدگاه تئوري مبتني بر منابع به عنوان يک منبع استراتژيک در نظر گرفته مي شود که به شرکت اجازه مي دهد ایجاد ارزش کند. در نتيجه با توجه به نقش ارزش افزوده فکري در ايجاد ارزش کلی در سازمان، در اين پژوهش بر اساس مدل پالیک، ارزش افزوده فکري شرکتهای بیمه مورد مطالعه، مورد سنجش قرار گرفت و به رتبه بندی شرکتهای مذکور از نقطه نظر میزان سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی پرداخته شد. اين پژوهش در مورد شرکتهاي بیمه ای که اطلاعات مالی آنها طي سالهاي 1390 لغایت 1393 در دسترس باشد، انجام پذیرفته است. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مهمترین شاخصه های اندازه گیری ارزش افزوده فکری وزن دهی و سپس شرکتهای بیمه با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج نشان دهنده اولویت بالاتر به ترتیب شاخصه های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نهایتاً سرمایه ساختاری است. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد شرکت بیمه پارسیان دارای عملکرد مطلوبی از نقطه نظر میزان ارزش افزوده فکری است و رتبه 1 را به خود اختصاص داده است و در نقطه مقابل بیمه آسیا به دلیل وجود ضریب سرمایه انسانی پایینتر، رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی.ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 14 اسفند 1395

نویسنده: مرتضی ایلات                                                                                  
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی–بین الملل مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
بیمه عملی است که در آن بیمه گذار تعهد می کند در صورت بروز حادثه های خاصی خسارات وارده را پرداخت نماید. در صنعت بیمه شاخصهای کلیدی مالی و غیر مالی متعددی وجود دارد. شاخصهایی مانند شاخصهای کلیدی عملکرد، شاخصهای مالیاتی، شاخص بازاریابی، شاخص ارزشی و... . در این مقاله بعد از معرفی برخی ویژگیهای صنعت بیمه، شاخصهای موجود در این صنعت بیان شده اند و مورد بحث قرار گرفته اند.

 

واژگان کلیدی: بیمه، شاخصهای کلیدی عملکرد، بیمه گذار، اقتصادی، مالی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

نویسندگان:
مریم پورعینی
maryamporeiny@yahoo.com

 

چکیده TMBA:
تئوری و نظریات مدیریت زمانی می توانند در اداره امور جامعه کار ساز و موثر باشد که بر مبنای فرهنگ و سنت ها و آداب جامعه شکل گرفته باشند و بر همین منوال در سازمان ها استقرار یافته و اجرا شوند. نظریه های کاربردی سازمان و مدیریت زمانی گرانبار از ارش های جانعه بوده و کامیابی و توفیق مجریان در به کارگیری آنها در گروی توجه دقیق به باورها و سنت ها و اعتقادات جامعه است (الوانی، سید مهدی، 87).
در سبک مدیریت اسلامی وظایف مدیران را از منظر شریعت اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.اصول مدیریت اسلامی بر مبنای ارزش های اسلامی است به طوری که مدیران را یاری دهد تا با بهره جویی از رهنمودهای اعتقادی به کار خود بپردازند.انقلاب اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلام شکل گرفته و قانون اساسی پیاده شدن ارزش های اسلامی را در صحنه سازمان ها و نهاد های اجتماعی ،هدف قرار داده است. فرض بر این است که رهنگ باید اسلامی باشد، رهبری و مدیریت باید اسلامی باشد و تفاوت های ماهوی و اساسی بین مدیریت ارزش محور و مدیریت واراداتی به چشم بخورد.
 

واژگان کلیدی: مدیریت، اسلامی، زهد، فرهنگ، آداب جامعه


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 27 دی 1395

نویسندگان:

سید میکاییل جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

jafari.michael@yahoo.com
علی حیرانی

استادیار دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

چکیده TMBA:
در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای درباره اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان، بر متفاوت بودن نیازهای انگیزشی آنان در تجویز برنامه های انگیزشی تأکید می شود. در ادامه مهمترین برنامه های سازمانی برای ایجاد، افزایش و تقویت انگیزش کارکنان در سطوح مختلف سازمانی و اداری مطرح و توصیف می شود. تاکید این مقاله نیز بر ارائه تکنیکهایی است که درخصوص برنامه هایی همچون مدیریت مبتنی بر هدف، تعدیل در رفتار، مشارکت کارکنان، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر، برنامه های پرداخت بر اساس مهارت (شایستگی) و بالاخره برنامه های مزایای انعطاف‌پذیر مؤثر واقع می شوند.

واژگان کلیدی: انگیزش، سازمان، کارکنان، انعطاف پذیری، شایستگی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 3 آذر 1395

نویسنده:
مرتضی ایلات
mortezae2008@gmail.com 

چکیده TMBA:
 معنويت سازمانی، از مفاهيم جديدي است كه در ساليان اخير در ادبيات مديريت و كسب و كار در غرب ظهور كرده است وقتي از آن به عنوان يك پارادايم جديد نيز ياد مي شود دنياي غرب كه در چهارصد سال گذشته سعي در جدايي امور دنيوي و معنوي داشته است، اكنون در جست و جوي يكپارچگي آنهاست. همچنین در خصوص بهره وری می توان گفت: تلاش براى افزایش بهره ورى و اثربخشی نیروى انسانى و استفاده بهینه از نیروى انسانى یکى از برنامه هاى حیاتى سازمانها محسوب مى گردد. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی تأثیر معنویت سازمانی بر افزایش بهره وری و اثربخشی فعالیت کارکنان می باشد. در این مقاله ابتدا مفهوم معنویت سازمانی تشریح گردیده، به شناخت مفهوم معنویت در سازمان، بهره وری و اثربخشی پرداخته شده و در ادامه با بررسی مطالعات متعدد تأثیر معنویت سازمانی بر بهره وری و اثربخشی فعالیت کارکنان تبیین می شود. با توجه به تنوع ديدگاه ها درباره معنويت، در ادبيات، معنویت در محیط کار در بر گیرنده سه دیدگاه است: 1) دیدگاه منشأ درونی: معنویت یک مفهوم یا اصل است که از درون یک فرد نشأت می گیرد. 2) دیدگاه دینی: این دیدگاه به تعاریف معنویت از جانب مذاهب مختلف باز می گردد 3) دیدگاه هستی گرا: معنویت را جستجویی برای معنا می شمرد. معنويت را معنا جويي در كار و زندگي انسان مي داند. بهره وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه ابعاد آن، افزایش دهد. یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، نیروی انسانی است.
از عمده مواردی که تأثیر شگرفی بر افزایش بهره وری و اثربخشی کارکنان دارد معنویت سازمانی است. طبق بررسیهای انجام شده از پیشینه تحقیقات مرتبط معنویت سازمانی تأثیر مثبتی بر بهره وری و اثر بخشی فعالیت کارکنان دارد. بنابراین ضرورت توسعه مفاهيمي با ابعاد جديد كه معنويت سازمانی در رأس آن قرار دارد احساس مي شود.

واژگان كليدي: معنويت سازمانی، بهره وری، اثر بخشي، فعالیت کارکنان


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 3 آذر 1395

نویسنده:
مرتضی ایلات
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
دانشگاه و صنعت از مهمترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و پیشرفتهای اقتصادی و فناورانه جامعه هستند. اهمیت در ارتباط میان علم و فناوري، ادغام علم و صنعت، ظهور صنایع بر مبنای علم، استفاده از علم به عنوان روشهایی برای بوجود آوردن مزیتهای رقابتی در بخشی از شرکتها و نیز جهانی سازی اقتصاد و بین المللی سازی فناوري، برخی از دلایلی هستند که ارتباطات مشترک میان شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی را توجیه می کنند. توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیل اثرات و پیامدهای بسیار مثبت آن در ایجاد تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه استراتژیستها، سیاست گذاران و برنامه ریزان دانشگاهی و صنعت قرار داشته و تلاشهای فراوانی جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین صنعت و دانشگاه صورت گرفته است.
قرن 21 رقابت بین المللی اقتصادی بر پایۀ دانش است. رقابت در بازار فناوري محور امروز جهان مستلزم ادغام دانشهای نوین با صنعت است. صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد، محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صنعت بی ارزش قلمداد می شود و این یعنی پیوند دانشگاه با صنعت. هدف از تدوين مقاله حاضر، بررسي نظريه ها، الگوها و مدلهاي موجود ارتباط ميان دانشگاه، صنعت، دولت و ساير نهادهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنيان است.
در دنیاي پرشتاب کنونی بی شک توسعۀ ملی و اقتصادي نیاز به نیروي انسانی مؤثر دارد و نیروي انسانی مؤثر جز با آموزشی مناسب مهیا نمی شود. حال مسأله اینجاست که آیا هر آموزشی به اصطلاح مناسب می تواند گره از مشکلات توسعه نیافتگی بگشاید یا خیر؟ مسلم است آموزشی مناسب است که علم عملی را به نیروي کار ببخشد و این امر نیز بدون همراهی علم (مجامع دانشگاهی) و عمل (صنایع) میسر نمی شود. اگر بتوان صنعت را براي جریان توسعۀ اقتصادي به خون بدن یک انسان و دانشگاه را به اکسیژن تشبیه کرد، بی شک قلب این انسان ارتباط مناسب مجامع دانشگاهی و صنایع خواهد بود.

واژگان کلیدی: دانشگاه، صنعت، دولت، اقتصاد کشور


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 1 آذر 1395

نویسندگان:
دکتر خوانسالاری
محمد داودی
mohammaddavoodi.ir@gmail.com

 

چکیده TMBA:
شرکتهای خانوادگی شرکتهایی هستند که بخش عمده مالکیت یا کنترل آن در اختیار یک خانواده باشد و خانواده بطور کامل و یا پاره وقت مستقیماً در آن درگیر باشد. در این نوع شرکتها سه عامل مهم مطرح می‌باشد: خانواده، مالکیت و مدیریت.
با افزایش برتری کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، تحقیق و مطالعه در رابطه با شرکتهای خانوادگی در دهه اخیر مورد توجه زیاد محققان قرار گرفته است و جنبه‌های مختلف شرکتهای خانوادگی، عملکرد شرکتهای خانوادگی در مقایسه با شرکتهای غیر خانوادگی مورد مطالعـه قرار گرفتـه است.
همانطوری که یک دولت باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکتها مسئولیت مستقیم پاسخگوئی را عهده‌دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند. یکی از عناصر حاضر در زمینه حاکمیت شرکتی ترکیب هیأت مدیره است. ترکیب هیأت مدیره شرکت موضوعی است که در سال‌های اخیر در تحقیقات بین المللی نمود یافته است.
تحقیق حاضر با در نظرگرفتن این عوامل و با توجه به فعالیت شرکتهای خانوادگی با جمع آوری اطلاعات در رابطه با شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی در پی آن است که با توجه به ساختار مالکیت متفاوت این دو دسته شرکت (خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن) تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد این گروهها را سنجیده و آنان را با یکدیگر مقایسه کند.
برای فهمیدن نتایج مختلف مطالعات درباره شرکتهای خانوادگی، تلاش شد تا بررسی شود که آیا مالکیت خانوادگی بر رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و عملکرد شرکت تأثیر دارند یا خیر؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش، در همین راستا متغیر وابسته عملکرد شرکت (کیو توبین) و سه متغیر مستقل درصد مدیران اجرایی هیأت مدیره، درصد مدیران غیراجرایی اجرایی هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل و مالکیت خانوادگی به عنوان متغیر تعدیل کننده انتخاب شدند. به منظور انجام آزمونهای لازم برای بررسی اثر ویژگیهای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تعداد 162 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب که از این تعداد 31 شرکت خانوادگی و 131 شرکت غیرخانوادگی می‌باشند. داده‌های مربوط به شرکتهای عضو نمونه طی سالهای 1388 تا 1393 از منابع چون ره آورد نوین و سایت بورس اوراق بهادار و... استخراج و به صفحه ی گسترده اکسل منتقل شد. پس از انجام محاسبات لازم با نرم افزار 9eviews آزمونهای آماری مورد نیاز بر روی متغیرهای تحقیق انجام شد. در این پژوهش متغیرهای مستقل و همچنین چند متغیر کنترلی به مدلها اضافه شده و مورد آزمون قرار گرفتند.

 

واژگان کلیدی: ترکیب هیأت مدیره، شرکت خانوادگی و عملکرد شرکت
ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 12 آبان 1395

نویسنده:
الهام صدیقی پاشاکی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
sedighi_e68@yahoo.com

چکیده TMBA:
امروزه نیاز به مشارکت همگانی در سازمانها احساس می شود. سازمانها باید همواره در صدد یافتن راه هایی برای اعتلای آن باشند. این مقاله همواره به بحث درباره نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مشارکت همگانی که امروزه بسیاری از سازمانها بر آن تأکید  دارند می پردازد. ابتدا در این مقاله مفهوم سرمایه، سرمایه اجتماعی و سپس مشارکت همگانی بررسی می شود و در ادامه بحث، درباره چگونگی ارتباط سرمایه اجتماعی و مشارکت همگانی توضیحاتی داده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که یکی از عواملی که نقش مهمی در مشارکت همگانی در سازمانها دارد، سرمایه اجتماعی است. زیرا سرمایه اجتماعی باعث شکل گیری و ایجاد شبکه ها و انجمنها با  هنجارهای مشترک و روابطی همراه با اعتماد می شود و همکاری را آسان می نماید و روح مشارکت همگانی را در سازمان می آفریند. بنابراین تقویت سرمایه اجتماعی در درون سازمان و هم  در برون سازمان لازم است. سرمایه اجتماعی درون سازمان همواره زمینه لازم را برای مشارکت کارکنان فراهم می آورد و سرمایه اجتماعی برون سازمان باعث همکاری مشارکتی شهروندان و ارایه پیشنهادات سازنده برای تقویت سازمان از سوی آنها می شود.

واژگان کلیدی: سرمایه، سرمایه اجتماعی، مشارکت همگانی، سازمانادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 13 تیر 1395

نویسنده:
پرستو علوی
دانشجوی MBA- دانشگاه آزاد شهرری
alavi_parastooo@yahoo.com

چکیده TMBA:
ارتباطات در زندگی انسان، بخصوص انسان کنونی نقش زیادی داشته است. ازجمله وسایل ارتباطی قدیم می توان به فرستادن علائم و نور در شب و دود در روز، کبوترهاي قاصد يا نامه بر، خط تلفن، اسب و سوار تازه نفس (چاپار)، نامه توسط اداره پست، اشاره کرد که به مرور زمان باعث پیشرفتهای زیادی در ارتباطات شده، تا امروزه که وسایل ارتباطی دیجیتالی پا به عرصه ارتباطات گذاشته است.
در این متن سعی شده علاوه بر بررسی تاریخچه ارتباطات از زمانهای دور تاکنون به اختراعاتی که در این مسیر برای سریعتر، آسانتر، و راحت تر رساندن پیام از فردی به فرد دیگر وجود دارد، نیز بپردازد.

واژگان کلیدی: ارتباطات، دود، چت، اختراع، وسایل ارتباطیادامه مقاله