سایر » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات

تاریخ درج مقاله : 10 خرداد 1395

نویسنده:
رسول آزادی
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
Rasoul.Azadi64@gmail.com
شیما یزدانفر
کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

چکیده TMBA:
در این پژوهش، سعی شده است، با بررسی تحقیقات گذشته در زمینه گردشگری ورزشی با استفاده از دیدگاه کارشناسان حیطه مدیریت ورزشی کشور به بررسی فرصت ها و چالش های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه در زمینه امکان سنجی فرصت های بالقوه برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد در استان کرمانشاه پرداخت شود. روش تحقیق حاضر، توصیفی_تحلیلی و از نوع مطالعات مروری می باشد. طبق یافته ها، اثرات اقتصادی برگزاری مسابقات ورزشی و جذب گردشگر برای شهرهای میزبان، سود به همراه داشته، که نسبت آن به اثرات منفی  و هزینه های غیر اقتصادی در این شهر بیشتر می باشد. مخصوصا دلایل مثبت غیر اقتصادی این رویدادها مثل وجهه اجتماعی و پررنگتر شدن نام شهر بر روی نقشه باعث شده تا سرمایه گذاری های زیادی در زمینه برگزاری مسابقات ورزشی و جذب توریسم ورزشی صورت گیرد. متاسفانه با وجود توانمندی های زیاد استان کرمانشاه در زمینه توریسم ورزشی (جاذبه های گردشگری و اماکن متعدد ورزشی)، سرمایه گذاری زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. در مجموع بايد گفت كه گردشگري ورزشي پديده اي چند بعدي است كه موفقيت در بهره برداري از آن مستلزم بهبود شرايط عمومي شهر و گسترش و تقويت زمينه هاي مربوط به گردشگري ورزشي است، از جمله گسترش و توسعة تفريحگاه هاي ورزشي، ايجاد تسهيلات ورزشي مناسب و استاندارد در محل جاذبه هاي طبيعي ورزشي شهر، برگزاري جشنواره هاي بازي هاي بومي محلي در دامنه هاي طبيعي و ارتقاي سطح كيفي خدمات در اين مراكز ورزشي. نكتة مهمي كه در زمينة تقويت و توسعة گردشگري ورزشي بايد مورد تأكيد قرار بگيرد، ايجاد نگرش صحيح نسبت به مقولة گردشگري ورزشي در سطح شهر، وجود ديدگاه واحد در رده هاي مختلف هرم مسئولان و درك و تفاهم مشترك آنها در زمينة اهميت و جايگاه گردشگري ورزشي در توسعة گردشگري و در نتيجه رشد اقتصادي و اجتماعي استان کرمانشاه است.

واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی، توریسم ورزشی، اثرات اقتصادی، اشتغال، درآمد، استان کرمانشاهادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 8 خرداد 1395

نویسندگان:
دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
شادپور قلی پور
کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

چکیده TMBA:
معیار سنجش موفقیت هر سازمان، به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می‌باشد. بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهای منابع انسانی مترقی می‌باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل سیستم بیافزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به پیش ببرند. باید توجه داشت از آنجا که کارکنان نمی توانند به گونه‌ای شفاف نقش خود را در پیاده سازی استراتژی سازمان درک کنند، مدیریت باید هدفهای خود را به گونه معینی تعریف نماید که به طور دقیق عملکرد کارکنان را بصورت کمّی اندازه گیری نماید. در این میان می‌توان از مدیریت استعداد که شامل مجموعه کاملی از فرایندها برای شناسایی، به کارگیری و مدیریت افراد اثرگذار می‌باشد، در جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار مورد نیاز، بهره جست. این تحقیق، با عنوان تأثیر مدیریت استعداد و تفکر مدیریتی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی کیفیت همکاری و با استفاده از مدل ارایه شده Raman و همکاران (2013) تنظیم شده است. باتوجه به اهمیت مدیریت استعداد و تفکر مدیریت و ارتباط آنها با عملکرد سازمان و همچنین به دلیل وجود رقابت شدید بین سازمانها در جهت کسب منافع بیشتر، لازم به نظر می‌رسد تا در جهت تسلط بر منابع موجود، اهمیت ویژه ای را قایل گردد و با بهره گیری از این منابع و شناسایی و مدیریت استعدادها در جهت دستیابی به بهترین نتایج سازمان گامهای مؤثری بردارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت استعداد، عملکرد کارکنان، کیفیت همکاری، تفکر مدیریتی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 8 خرداد 1395

نویسنده:

مرتضی ایلات
mortezae2008@gmail.com

 

چکیده TMBA:
صاحبنظران اخلاق کار را بیانگر حد یا قدر و منزلتی می دانند که هر فرد برای کار باور دارد اخلاق کار قوی متضمن این باور است که سخت کار کردن رمز موفقیت و سعادت است. طبق نظریه رفتاری اخلاق کار، هرگاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی مدیران ارشد مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می شود تا جایی که کار اخلاقی بصورت ارزشهای درونی در می آید. بر اساس نظریه دیدگاه اسلامی می توان اخلاق سازمانی و اصول اخلاقی را در سازمان تقویت کرد که در صورت تحقق این امر کاهش تبعیض، بی عدالتی، نارضایتی، افزایش روحیه سازمانی و تعهد و رضایت را در کارکنان از یک سو، رشد و تعالی انسانها، بالندگی سازمانها و پیشرفت جامعه را از سوی دیگر موجب خواهد شد.

 

واژگان کلیدی: اخلاق، اخلاق سازمانی، تعهد، رفتار اخلاقی، تعالی سازمانی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 14 فروردین 1395

نویسندگان:

رضا وقاری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل،دانشگاه آزاداسلامی،واحد رشت

vaghari_m@yahoo.comEmail

دکتر محمد رضا آزاده دل
استاد یار،هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،
azadehdel@iaurasht.ac.ir

چکیده TMBA:
امروزه درهمه جوامع، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند .تدوين و پياده‌سازي استراتژي در شركت‌هاي ايراني يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديرانشركت بوده و بر توسعهظرفيت‌هاي توليدي كشور نيز تأثير فوق‌العاده‌اي دارد. با وجود مطرح بودن استراتژي در سطح شركت ووقوف مديران به اهميت آن در پيشبرد اهداف سازمان، فقدان پیاده سازی استراتژی در شرکت های تولیدی ایران مشهود است، لذا با توجه به لزوم تدوین و  اهمیت پیاده سازی برنامه های استراتژیک در  در این پژوهش بر آن شدیم  با تدوین ماتریس SWOT به  ارزیابی محیط خارجی و داخلی شرکت های تولیدی،صنعتی بپردازیم.که برای این منظور ، با بهره گیری از تکنیک SWOT ، و با استفاده از منظرهای کارت امتیاز متوازن جهت تعیین فاکتورهای موثر برای مدل مذکور  و کمی کردن هر یک از عوامل فرصت و تهدید بیرونی با مدل های FMEA و SMEA  می توان گامی در جهت ارتقا تدوین استراتژی های موثر و پیشبرد عملکرد شرکت ها برداشت.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT، مدل BSC، مدلهای FMEA&SMEA


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 14 فروردین 1395

نویسندگان:

مرتضی سهرابی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد بین الملل بندر انزلی

mortezasohrabi54@yahoo.com

کریم کیاکجوری

استاد دانشگاه،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بندر انزلی

karim_kiakojory@yahoo.com

چکیده TMBA:
نقش فناوری اطلاعات در سازمانهای تازه به اندازه‌ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمانها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوریها در جهت گیریهای آتی سازمانها پیشنهاد می‌کنند. در کل فناوریهای اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکتها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است. به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکتها کاملاً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوریهای مورد بحث است. سازمانها همواره از جوانب مختلف تحت فشار می باشند تا تغییراتی در آنها اعمال شود به عبارتی دیگر سازمانها برای انطباق با محیطشان تغییر می کنند و هدف نهایی از این تغییر یک مقوله استراتژیک است؛ سازمان از طریق انطباق با محیط می خواهند عملکرد بقاء، رشد و پیشرفت را تضمین کند. برخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغییر فرآیندهای سازمان می گردد عبارتند از اینکه فناوری اطلاعات سبب مکانیزه شدن و سرعت بالای فرآیندها می گردد، مشاغل مجازی و همکاریهای راه دور را ممکن می سازد،‌ تعاملات را افزایش داده و بازخورد فوری را ممکن می‌سازد، سبب ایجاد، توزیع، مدیریت مؤثر و هوشمندانه دانش می گردد، محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگی انجام می‌دهد و اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد. با توجه به مطالب فوق حتی بیان این مطلب که در آینده سازمانها بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به حیات ساختاری خود ادامه دهند تقریباً دور از تصور است.

واژگان کلیدی:عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی.


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 14 فروردین 1395

نویسندگان:
دکتر هادی هاشمی
دکتری حسابداری (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)
الناز   علیمردانی

e_alimardany@yahoo.com                                                  
کارشناسی ارشد مدیریت مالی (دانشگاه علوم تحقیقات واحد شهر قدس)

چکیده Tmba:
موضوع نوسانات قیمت سهام به همراه میزان بازدهی مورد انتظار آن مدتهاست که از مسائل مطرح در مدیریت مالی است و همواره عوامل مؤثر بر آن مورد توجه این حوزه بوده است. از سوی دیگر در شرکتها نیز تصمصم گیری درباره نحوه پیش بینی بازده بازار یکی از مهمترین تصمیمات و پیش بینیها محسوب می شود.
نسبت قیمت به سودسهام نیز نشان دهنده بازده مورد انتظاری است که سهامداران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کرده اند در آینده از شرکت دریافت خواهند کرد. این پدیده (نسبتP/E) برای سرمایه گذاران استراتژی بالقوه ای جهت انجام سرمایه گذاری می باشد که بازده بیشتری از راههای دیگر مورد استفاده حاصل می نماید.
از سوی دیگر اندازه شرکتها یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات ایجاد شده در ارتباط با بازدهی بازار سهام می باشد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر اندازه شرکت را بر این دو متغیر (نسبتP/E و بازدهی) بررسی کنیم.

واژگان کلیدی: نوسانات اندازه شرکت، نوسانات  نسبتP/E، نوسانات بازدهی شرکت بر مبنای قیمت سهام  


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 7 فروردین 1395

نویسنده:

افروز پروین

کارشناسی ارشد مدیریت IT و صنعتی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمدی

 

چکیده TMBA:

در زمان کنونی سازمانها به صورت فرایندهای محیطی پویا، با تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با عوامل محیطی سازگار نمایند. برای مثال تقریباً هر سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگهای گوناگون سازگار نمایند. سیاستها و روشها یا ملیتها باید تغییر کند تا سازمان بتواند نیروی کار مختلف از نژادها، گروهها و ملیتها را جذب نماید.

با نگاهی به روند اجتماعی در دهه های اخیر به این نتیجه می رسیم که سازمانها باید خود را با تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد، سازگار نمایند. اگر قرار است یک سازمان ادامه حیات بدهد و بخواهد بقای خود را تضمین نماید، باید در برابر  تغییراتی که در محیط رخ می دهد از خود واکنش مناسب نشان دهد. از این رو تغییرات برنامه ریزی شده، در گرو تغییراتی است که در رفتار افراد گروههای مشغول در سازمان رخ می دهد و سازمان می تواند با استفاده از آنها افراد و کارکنان خود را وادار کند رفتارهای متفاوتی در پیش گیرند و در شیوه انجام وظیفه و رابطه متقابل با همکاران، تجدیدنظر کنند.

 

واژگان کلیدی: تحول، تحول سازمانی، انواع تحول


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 7 فروردین 1395

نویسندگان:

زهره محمدعلی نژاد

sh.alinejhad19602@yahoo.com

افروز اکبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال رشد

Afrooz.akbari91@gmail.com

مرضیه فریدی ماسوله

دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

مدرس دانشگاه گیلان

faridi.Marzieh@yahoo.com

 

چکیده TMBA:

اینترنت و به طور کلی دنیای الکترونیک همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر خود کرده است. به تبع آن بازارها نیز دچار تغییرات ماهیت و شکلی شده اند. به این بازارها که در اثر تأثیر و به کارگیری دنیای الکترونیک شکل گرفته اند، بازارهای الکترونیک گفته می شود. همانطور که ماهیت بازار تغییر کرده است. قابل پیش بینی است که سایر موارد وابسته به آن نیز تغییر کند. ازجمله این موارد استراتژیهای قیمت گذاری است که می بایستی متناسب با نوع بازار تغییر کند. در این مقاله کوشش شده است استراتژیهای قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک معرفی و به طور مختصر تشریح شود.

 

واژگان کلیدی: قیمت، بازار الکترونیک، قیمت گذاری، آنلاین


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 7 فروردین 1395

نویسندگان:

دکتر مرضیه فریدی ماسوله

fridi.marzieh@yahoo.com

امین علیزاده

Amin1.alizadeh@gmail.com

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

موسسه آموزش عالی راهبردی شمال

فرزین رجب زاده

Farzin.rst@gmail.com

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

 

چکیده TMBA:

امروزه سازمانها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند. چراکه عملکرد برتر که هدف تمامی سازمانها می باشد از مزیت رقابتی آنها ناشی می شود. در سالهای اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژیهای رقابتی قرار گرفته است و بحثهای زیادی درباره مزیت رقابتی مطرح شده است. پورتر اولین نویسنده ای بود که واژه مزیت رقابتی را برای رشته ی استراتژیک ارائه کرد. از دیدگاه پورتر مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است، به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر باشند. مینتزبرگ نیز معتقد است مزیت رقابتی برای یک سازمان زمانی حاصل می شود. که در یک بازار رقابتی کالاها و خدماتش را از کالا و خدمات رقبایش متمایز سازد مفهوم مزیت رقابتی شامل قابلیتها، منابع، ارتباطات و تصمیماتی است که به یک سازمان برای سرمایه گذاری بر روی فرصتها و اجتناب از تهدیدها کمک می کند. مزیت رقابتی به توانایی شرکت برای خلق ارزش برتر برای مشتریانش در مقایسه با رقبا برمی گردد.

تأمین حقوق مالکیت فکری ابزاری مناسب برای حفظ حقوق شرکتها از نوآوریهایی است که شرکتها و مؤسسات ایجاد کرده اند. این امر محرک و انگیزه های برای ابداع و نوآوری است. حقوق مالکیت فکری، به شرکتها این اجازه را می دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی برداری از نوآوریشان، با شرکتها یا افراد تجاری و سرمایه گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند. علاوه بر این یک پژوهشگر به عنوان یک شخص حقیقی نیز برای تأمین امنیت بازگشت سرمایه ی فکری خود به ضمانت اجرایی نیازمند است.

 

واژگان کلیدی: مزیت رقابتی، رقابتی پایدار، مالکیت فکری


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 7 فروردین 1395

نویسنده:

عارف بهروز

پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

Aref.Behrooz2013@gmail.com

 

چکیده TMBA:

هدف از این تحقیق بررسی راهبردها و استراتژیها کشورهای هند در حوزه انرژیها فسیلی و تجدید پذیر می باشد. از این رو در این تحقیق سعی شده با یک روش تحلیلی-توصیفی اقدام به بررسی سیر مصرفی و استفاده انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای هند و ژاپن شود. بنابراین این نتیجه حاصل شد که کشورهای هند و ژاپن حرکت مناسب و مفیدی در قالب توسعه انرژیها تجدیدپذیر انجام داده اند. توانسته اند سهم این انرژیها پاک را در سبد انرژی خود افزایش دهد. به طوری که کشور ژاپن قسد دارد سهم انرژیهای نو را در سال 2050 به 67 درصد و از آن طرف سهم انرژی هسته ای را به 8 درصد برساند. و در بخش محیط زیست کشور ژاپن توانسته از طریق دو راهبرد کلیدی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود تکنولوژی صنایع انرژی خود باعث عدم صعودی شدن آلاینده های محیطی زیستی مانند CO2 در کشور شود.

 

واژگان کلیدی: بازار، انرژیهای تجدید پذیر، هند، ژاپن، راهبردها


ادامه مقاله